Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

článek I. 

Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP) internetového obchodu artpick.cz (dále jen „Internetový obchod), umístněného na internetové adrese www.artpick.cz (dále jen „Webová stránka), který je provozován podnikající fyzickou osobou, Františkem Sklenkou, nar. 17. 05. 1981, zapsán v živnostenském rejstříku pod IČ 693 14 667, s místem podnikání Patočkova 1657/79, 169 00, Praha 6 - Břevnov (dále jen „Poskytovatel), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o produkci autorského díla a jeho dodání (dále jen „Smlouva) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „Objednatel) prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu) Internetového obchodu Poskytovatele.

 2. Objednatelem je spotřebitel nebo podnikatel, který uzavře prostřednictvím Webového rozhraní obchodu Smlouvu s Poskytovatelem. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je osoba, která uzavírá smlouvu s Poskytovatelem v souvislosti s výkonem své podnikatelské činnosti nebo při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. 

 3. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Uzavřením Smlouvy Objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

 4. Tyto VOP jsou platné od 15. 1. 2019.

 5. Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 6. Poskytovatel nabízí následující služby: produkce autorských děl (dále jen jako „Dílo“) spočívající v zajištění licence, tisku, zarámování a dodání Díla Objednateli (dále jen jako „Koupě Díla“).

článek II. 

Nabídka služeb a zboží, objednávka, uzavření Smlouvy

 1. Nabídkou Díla se pro účely výkladu VOP rozumí nabídka produkce jednotlivých autorských děl nabízených prostřednictvím katalogu na Webové stránce. Nabídka Díla se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník). Nabídka Díla je informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně takového Díla, tato povinnost vzniká teprve uzavřením Smlouvy, ke kterému dojde níže popsaným způsobem.
   
 2. Objednávku Díla může Objednatel vytvořit výhradně prostřednictvím formuláře na Webové stránce Internetového obchodu. Při vytváření objednávky Objednatel vybere konkrétní Dílo, o které má zájem a aktivací tlačítka „detail“ dojde k přesměrování na vytváření objednávkového formuláře Poskytovatele. Objednatel bude vyzván k doplnění informací pro objednání Díla, tedy zejména k uvedení Objednatelem vybraného rozměru Díla, a následně také ke zvolení způsobu platby, dopravy a podobně.
   
 3. Před potvrzením objednávky bude Objednatel vyzván k potvrzení souhlasu s obsahem VOP. Potvrzením své objednávky podá Objednatel návrh na uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Poskytovatelem. Poskytovatel nejprve Objednateli potvrdí doručení objednávky. Tento úkon je pouze administrativním potvrzením ověřující funkčnost e-mailového spojení, tedy potvrzení doručení objednávky. Objednatel po ověření správnosti vyplnění objednávky, ověření dostupnosti Díla atp. potvrdí Objednateli přijetí objednávky. Součástí potvrzení objednávky je i její celková rekapitulace včetně všech identifikačních údajů Poskytovatele. Doručením tohoto potvrzení objednávky dochází mezi Objednatelem a Poskytovatelem k uzavření Smlouvy.
   
 4. Poskytovatel se zavazuje přijmout závazný návrh na uzavření Smlouvy Objednatele, pokud tento návrh není v rozporu s VOP, a pokud dodání Díla umožňuje jeho dostupnost. Náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Objednatel sám. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen přijmout závazný návrh na uzavření Smlouvy, pokud jde o objednávku Objednatele, který v některém z předchozích závazkových vztahů s Poskytovatelem porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem.
   
 5. Poskytovatel je poté, co Smlouvu uzavřel, povinen dodat Objednateli objednané Dílo za sjednanou cenu a Objednatel je povinen uhradit cenu a dodané Dílo převzít. Objednatel je povinen zejména při formulaci objednávky uvádět úplné, správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření Smlouvy uvedené Objednatelem jsou Poskytovatelem považovány bez dalšího za správné a nebudou ověřovány nebo prověřovány. Veškerou a jakoukoliv odpovědnost za škody nebo zvýšené náklady vzniklé v důsledku neúplnosti, nesprávnosti nebo nepravdivosti Objednatelem uvedených údajů nese výhradně Objednatel.

 6. Poskytovatel není ve vztahu k Objednateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

článek III. 

Produkce Díla, doprava a dodání Díla

 1. Poskytovatel se zavazuje zajistit produkci Díla a finální Dílo pak dodat Objednateli zasláním na adresu uvedenou Objednatelem, a to prostřednictvím PPL. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení Díla z jakéhokoli důvodu.

 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na balení a poslání Díla k ceně objednávky následovně:
 • při zaslání Díla na adresu uvedenou Objednatelem na území České republiky - náklady ve výši  200,- Kč;
 1. Dílo je Poskytovatelem dodáváno na území České republiky. Po předchozím souhlasu Poskytovatele lze Dílo dodat i do zahraničí, v takovém případě si Poskytovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí (odvislé zejména od podoby finálního Díla, zvolené dopravy a cílové destinace) a dále právo zvolit způsob úhrady ceny za Dílo.
   
 2. Nepřevzetí Díla Objednatelem je považováno za podstatné porušení Smlouvy. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu jeho převzetím po zaplacení celé jeho ceny. Okamžikem převzetí Díla také na Objednatele přechází nebezpečí škody na zboží.

 3. Daňový doklad (faktura) není součástí dodávky. Poskytovatel se zavazuje vystavit daňový doklad v elektronické podobě a zaslat jej Objednateli prostřednictvím e-mailu.
   
 4. Při převzetí Díla od přepravce je Objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě, že Objednatel shledá porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, je povinen toto zjištění oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří pracovních dní. Pokud Objednatel neučiní takové oznámení v uvedené lhůtě, má se za to, že zásilku obdržel bez závad a tato představuje řádné plnění Smlouvy ze strany Poskytovatele.

 5. Reklamace mechanického poškození Díla, neodpovídajícího Díla apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Objednatel povinen uplatnit rovněž neprodleně po jejich odhalení. 
 1. V případě, že je z důvodů na straně Objednatele nutno Dílo doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Objednatel povinen uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným doručováním Díla, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

článek IV. 

Platební podmínky

 1. Platba ceny za Dílo se provádí v korunách českých.

 2. Objednatel je povinen cenu za Dílo uhradit výhradně:  
 • bezhotovostním převodem na bankovní účet Poskytovatele,
 • prostřednictvím platební brány,

úhrada v hotovosti není možná.

 1. Pokud Objednatel zvolí formu platby prostřednictvím platební brány, bude dle své volby vyzván k zadání údajů své platební karty (šestnáctimístného čísla karty, data platnosti, a CVC/CVV kódu) nebo bude dle své volby přesměrován do svého vlastního internetového bankovnictví, jehož prostřednictvím platbu provede. Pokud Objednatel zvolí úhradu bezhotovostním převodem na bankovní účet, bude mu po odeslání objednávky zasláno potvrzení včetně pokynů k provedení úhrady. Úhradu bude v takovém případě Objednatel povinen provést na bankovní účet Poskytovatele (pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky), který bude včetně variabilního symbolu Objednateli zaslán v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky odeslaném Objednateli, a to ve lhůtě nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mu tento potvrzující e-mail bude Poskytovatelem doručen. V případě platby za Dílo formou bezhotovostního převodu na účet se považuje cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatele.

 2. Veškeré změny a změny cen v Internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Ceny nabízených Děl a dopravy jsou uvedeny buď bez DPH tam, kde se tato daň neuplatní, nebo včetně DPH, tam kde se uplatňuje. 

článek V. 

Odstoupení od Smlouvy Poskytovatelem

 1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené s Objednatelem v případě, že došlo k výrazným změnám cen přepravy zboží a Objednatel neakceptoval příslušnou změnu Smlouvy, tj. zvýšení nákladů na přepravu.

 2. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené s Objednatelem v případě, že dodání Díla není objektivně možné. Pokud Poskytovatel odstoupí od Smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Objednatele na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem při vytvoření objednávky. Poskytovatel bude v takovém případe dále povinen vrátit Objednateli plnou výši již uhrazené ceny za Dílo.

 3. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy uzavřené s Objednatelem v případě, kdy Objednatel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou ve Smlouvě (nebo VOP jako její součásti) podstatným způsobem. V takovém případě je povinností Objednatele uhradit Poskytovateli veškeré náklady spojené s realizací objednávky Objednatele, zejména pak náklady na vytvoření Díla a náklady na jeho zaslání.

článek VI. 

Odstoupení od Smlouvy Objednatelem, který je Spotřebitelem

 1. Pokud je Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v Internetovém obchodě), má Objednatel, který je Spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 a násl. Občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od Smlouvy, a to ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí Díla. Objednatel v takovém případě kontaktuje písemně Prodávajícího a uvede, že odstupuje od Smlouvy s uvedením čísla objednávky, data objednávky a čísla účtu pro vrácení peněz.

 2. Objednatel, který je Spotřebitelem, v případě využití práva na odstoupení od Smlouvy do 14 dní od převzetí Díla zašle nebo předá Poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, Dílo, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství. Dílo musí být Poskytovateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

 3. V případě, že Objednatel, který je Spotřebitelem odstoupí od Smlouvy ve výše uvedené 14 denní lhůtě a vrácené Dílo není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Poskytovatel vůči Objednateli nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Objednatele vůči Poskytovateli na vrácení zaplacené ceny. Poskytovatel v takovém případě vrací Objednateli jen takto sníženou cenu.

 4. Objednatel, který je Spotřebitelem bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nemůže odstoupit od Smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky Díla, které bylo upraveno podle přání Objednatele, nebo pro jeho osobu.
   
 5. Odstoupí-li Objednatel, který je Spotřebitelem oprávněně od Smlouvy, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží. Náklady na dodání zboží je Poskytovatel povinen vrátit ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jakým je přijal. Cena za Dílo bude Objednateli poukázána na bankovní účet, ze kterého byla platba přijata. Poskytovatel vrátí Objednateli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Objednatel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
   
 6. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, Poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Objednateli dříve, než mu Objednatel Dílo předá nebo prokáže, že Dílo Poskytovateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na Díle je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Objednatele na vrácení ceny za Dílo.

 7. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením Díla.

 8. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy neoprávněně a zašle přesto Dílo Poskytovateli, nebude Dílo přijato, případně bude na náklady Objednatele zasláno zpět.

článek VIII. 

Práva Objednatele z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku). 

článek IX. 

Práva Objednatele, který je Spotřebitelem z vadného plnění

 1. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Díla v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí.

 2. Poskytovatel odpovídá Objednateli, že Dílo při převzetí nemá vady, tedy zejména že: 
 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel nebo výrobce popsal,
 • se hodí k účelu, ke kterému se dílo tohoto druhu obvykle používá,
 • je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Dílo bylo vadné již při převzetí.

 2. Práva z vadného plnění uplatňuje Objednatel u Poskytovatele písemně na adrese místa jeho podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Poskytovatel obdržel od Objednatele reklamované Dílo.

 3. Při uplatnění práva z vadného plnění je Objednatel povinen prokázat uzavření Smlouvy, Poskytovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o nákupu (fakturu). Objednatel má povinnost vytknout Poskytovateli vadu, tedy dodat popis vady dodaného Díla, kvůli které ji reklamuje.

 4. Právo z vadného plnění Objednateli nenáleží, pokud Objednatel vadu sám způsobil.

 5. Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude Poskytovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Poskytovatel s Objednatelem nedohodne na delší lhůtě.

 6. Jestliže Poskytovatel reklamaci neodmítne, vystaví Objednateli potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat kromě identifikace stran, co je obsahem reklamace dle Objednatele a jaký způsob vyřízení reklamace Objednatel požaduje, datum a místo přijetí reklamace, lhůtu, ve které bude přibližně reklamace vyřízena, a podpis pracovníka Poskytovatele. Objednatel potvrdí Poskytovateli, že potvrzení o přijetí reklamace obdržel.

 7. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Objednatel právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

 8. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem, je Poskytovatel povinen Objednatele informovat, a to na adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Objednatele upozornit na vyřízení reklamace. Bylo-li Poskytovateli předáno Dílo, uvede poskytovatel v tomto oznámení i lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného Díla.
   
 9. V případě, že si Objednatel nevyzvedne ve lhůtě stanovené Poskytovatelem reklamované Dílo, je Poskytovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či Dílo svépomocně prodat na účet Objednatele. O tomto postupu musí Poskytovatel Objednatele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí Díla.

 10. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) Občanského zákoníku sděluje Poskytovatel, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

článek X. 

Ochrana osobních údajů

 1. Poskytovatel jako správce osobních údajů tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje Objednatele o tom, že osobní údaje Objednatele, které budou Poskytovateli dobrovolně odevzdány při odeslání objednávky (tedy zejména jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa bydliště, e-mailové adresy, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo), budou zpracovány za účelem uzavření Smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Objednatele z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Objednatele je tedy plnění Smlouvy založené objednávkou Objednatele a současně také plnění zákonných povinností Poskytovatele dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. Poskytovatel je tedy oprávněn osobní údaje zpracovávat a dále je využívat pouze za účelem plnění závazků vyplývajících mu z uzavřené Smlouvy a těchto VOP nebo v souvislosti s plněním povinností uložených mu právními předpisy a dále též v souvislosti s nabídkou dalších služeb Poskytovatele souvisejících s Objednateli poskytnutými Službami (s možností Objednatele se z odebírání těchto nabídek odhlásit).

 2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Objednatele Poskytovateli je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění Smlouvy, což by bez poskytnutí následujících osobních údajů nebylo možné.

 3. Osobní údaje Objednatele budou zpracovány po dobu, po kterou je Poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

 4. Při zpracování osobních údajů Objednatele bude docházet k automatizovanému rozhodování a k profilování.

 5. Poskytovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Objednatele mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které Poskytovateli poskytují IT služby za účelem zajištění řádného fungování Webového rozhraní obchodu, a dále právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje Objednatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

 6. Objednatel má právo požadovat od Poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Poskytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 7. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

 8. Objednatel dále souhlasí s ukládáním tzv. „cookies” do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; Objednatel má možnost odmítnout, aby „cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

článek XI. 

Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel je oprávněn k prodeji Díla a k činnostem souvisejícím s provozem Internetového obchodu na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

 2. Jazykem komunikace mezi Poskytovatelem a Objednatelem a jazykem Smlouvy je český jazyk.

 3. V případě, že by některé ustanovení těchto VOP bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP nebo Smlouvy.

 4. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Pokud by byly VOP v rozporu se zákonem, řídí se vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem příslušným zákonem. 
 1. Pro vyřizování stížností, získání dalších informací či v případě jakýchkoli dotazů může Objednatel využít e-mailové adresy: info@artpick.cz nebo telefonního čísla: +420 724 013 528. Podanou informaci nebo informaci o vyřízení stížnosti zašle Poskytovatel na e-mailovou adresu Objednatele. Veškerá sdělení Poskytovatele mohou být Objednateli doručována na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Objednatelem v objednávce.