Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

  1. Poskytovatel jako správce osobních údajů tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje Objednatele o tom, že osobní údaje Objednatele, které budou Poskytovateli dobrovolně odevzdány při odeslání objednávky (tedy zejména jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa bydliště, e-mailové adresy, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo), budou zpracovány za účelem uzavření Smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Objednatele z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Objednatele je tedy plnění Smlouvy založené objednávkou Objednatele a současně také plnění zákonných povinností Poskytovatele dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. Poskytovatel je tedy oprávněn osobní údaje zpracovávat a dále je využívat pouze za účelem plnění závazků vyplývajících mu z uzavřené Smlouvy a těchto VOP nebo v souvislosti s plněním povinností uložených mu právními předpisy a dále též v souvislosti s nabídkou dalších služeb Poskytovatele souvisejících s Objednateli poskytnutými Službami (s možností Objednatele se z odebírání těchto nabídek odhlásit).

  2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Objednatele Poskytovateli je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění Smlouvy, což by bez poskytnutí následujících osobních údajů nebylo možné.

  3. Osobní údaje Objednatele budou zpracovány po dobu, po kterou je Poskytovatel povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

  4. Při zpracování osobních údajů Objednatele bude docházet k automatizovanému rozhodování a k profilování.

  5. Poskytovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Objednatele mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které Poskytovateli poskytují IT služby za účelem zajištění řádného fungování Webového rozhraní obchodu, a dále právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel nemá v úmyslu předat osobní údaje Objednatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

  6. Objednatel má právo požadovat od Poskytovatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Poskytovatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

  7. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.

  8. Objednatel dále souhlasí s ukládáním tzv. „cookies” do jeho koncového zařízení (např. počítače) tak, aby se usnadnilo poskytování služeb informační společnosti; Objednatel má možnost odmítnout, aby „cookies” nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.